Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van MacLean B.V.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 18039063.

Artikel 1: toepasselijkheid

 1. De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle - ook toekomstige - overeenkomsten in het kader waarvan MacLean B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (4817 ZK) Breda aan Minervum 7093, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18039063, hierna te noemen: "verkoper", onder welke titel dan ook zaken levert en/of diensten ver­richt en/of enige prestatie verricht, alsmede op in dat kader af te leggen verklaringen en/of te verstrekken aanbiedingen. De wederpartij van verkoper wordt hierna aangeduid als "afnemer".
 2. Op deze algemene voorwaarden kan door een ieder, die door verkoper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, jegens de afnemer een beroep worden gedaan.
 3. De algemene voorwaarden die de afnemer op enig moment aan verkoper presenteert worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enig beding deel uitmakend van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de algemene voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal de betreffende bepaling in overleg tussen verkoper en afnemer onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
 5. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze door verkoper schriftelijk aan afnemer worden bevestigd.
 6. De in deze algemene voorwaarden genoemde berichten kunnen, tenzij anders aangegeven, zowel schriftelijk, als per e-mail, als per fax worden verzonden.

Artikel 2: aanbieding

 1. De aanbiedingen van verkoper zijn vrijblij­vend en gelden gedurende 30 dagen na hun dagtekening, tenzij anders gemeld. Verkoper heeft het recht om, zonder schadevergoeding verschuldigd te worden, een vrij­blij­vende aanbieding tot en met de derde werkdag na ont­vangst van de aan­vaarding te her­roepen. Voor het geval verkoper geen offerte of order­bevestiging ver­zen­dt geldt de afleveringsbon of, indien ook deze niet wordt op­ge­maakt, de factuur als zodanig.
 2. De van het aanbod deel uitmakende gegevens (zoals prijzen, leveringstermijnen, maten, afmetingen, gewichten, gehalte, samenstelling, kleuren, technische gegevens, beschrijvingen, ontwerpen, modellen, afbeeldingen, etc.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven – voor zover relevant –  (intellectueel) eigendom van verkoper. Het is niet toegestaan deze documenten zonder schriftelijke goedkeuring van verkoper te gebruiken, te kopiëren of aan derden op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen.
 3. Indien afnemer het aanbod niet aanvaardt, is zij gehouden de in het vorige lid bedoelde gegevens direct aan verkoper terug te geven en aan verkoper een redelijke vergoeding te betalen voor de door verkoper verrichte werkzaamheden.
 4. Alle aanbiedingen en offertes van verkoper in catalogi en ander drukwerk of anderszins zijn geheel vrijblijvend, met name ook voor wat betreft prijzen, leveringstermijnen, maten, afmetingen, gewichten, gehalte, samenstelling, kleuren, technische gegevens, beschrijvingen en afbeeldingen. Deze gegevens worden steeds bij wijze van benadering verstrekt.
 5. Na de aanbieding / offerte gemaakte wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk gedaan door verkoper, houden nieuwe aanbiedingen in, waarbij de daaraan voorafgaande aanbieding komt te vervallen.
 6. Bij het verstrekken van aanbiedingen / offertes gaat verkoper er van uit dat de overeenkomst onder gebruikelijke omstandigheden en middels gebruikelijke werkuren kan worden uitgevoerd. Voorts baseert verkoper haar aanbieding / offerte op omstandigheden die bij het doen van de aanbieding / offerte aan haar bekend zijn.

Artikel 3: overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen verkoper en afnemer komt tot stand op het moment dat verkoper van afnemer een schriftelijke aanvaarding van het aanbod van verkoper heeft ontvangen dan wel op het moment dat door verkoper een begin is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden voordoen die invloed hebben op de overeengekomen prijs, is verkoper gerechtigd deze (prijs)wijzigingen separaat en aanvullend bij afnemer in rekening te brengen.
 3. Indien een aanvaarding door afnemer van het aanbod van verkoper afwijkt, ook indien slechts sprake is van afwijking op ondergeschikte punten, geldt zulks als het doen van een nieuw aanbod door afnemer en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod van verkoper. Indien de afnemer een (nieuw) aanbod doet is aan de zijde van verkoper uitsluitend sprake van een aanvaarding indien verkoper dit aanbod schriftelijk aanvaardt, dan wel verkoper met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
 4. Na de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk gedaan door personeel van verkoper, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend tenzij deze door verkoper aan de afnemer schriftelijk worden bevestigd.
 5. Verkoper heeft steeds het recht om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst het stellen van voldoende zekerheid te verlangen. Ook na het sluiten van de overeenkomst heeft verkoper het recht om dat te doen indien zij een redelijk vermoeden heeft dat de afnemer haar verplichtingen niet zal nakomen. Daarvan is in ieder geval sprake indien de afnemer enige opeisbare verbintenis jegens verkoper, ondanks ingebrekestelling, niet nakomt. In het geval de afnemer, ondanks ingebrekestelling, geen zekerheid stelt heeft verkoper het recht om de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel onmiddellijke voldoening van al hetgeen de afnemer aan haar verschuldigd is op te eisen.
 6. Indien de afnemer van verkoper een eenmaal gesloten overeenkomst wil annuleren, en verkoper daarmee akkoord gaat, geschiedt dit steeds onder de voorwaarde dat de afnemer de door verkoper geleden en te lijden schade vergoedt. Deze schade beloopt minimaal een bedrag gelijk aan 50% van de overeengekomen prijs. Verkoper heeft het recht om te bewijzen dat zij een hogere schade heeft geleden, in welk geval de afnemer die hogere schade verschuldigd is.
 7. Afnemer en haar personeel zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken van alle informatie van verkoper van vertrouwelijke aard (waaronder specifieke productinformatie, fabrieksinformatie en nadere bedrijfsinformatie en knowhow), een en ander in de meest ruime zin van het woord, die haar door verkoper ter beschikking is gesteld c.q. ter kennis is gekomen. Indien afnemer dit geheimhoudingsbeding overtreedt, verbeurt afnemer een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000,--, onverminderd het recht van verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 4: prijs

 1. De door verkoper opgegeven prijzen zijn nettoprijzen en luiden exclusief omzetbelasting, leveringskosten, servicekosten en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden.
 2. De door verkoper opgegeven prijzen zijn genoteerd in Euro's of in een andere door verkoper schriftelijk overeengekomen valuta. Eventuele koersverschillen zijn voor risico van de afnemer, tenzij nader schriftelijk overeengekomen.
 3. De door verkoper opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de bij het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende dagprijzen en specificaties.
 4. De door verkoper opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden die verkoper bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren.
 5. De door verkoper opgegeven prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale en gebruikelijke omstandigheden.
 6. Verkoper behoudt zich het recht voor aan de afnemer een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in een of meer prijsbepalende factoren, waaronder arbeidsloon of, premies, materialen en koerswijzigingen.
 7. Het gestelde in sub 4.6 van deze algemene voorwaarden geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij totstandkoming van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.
 8. Indien de toepassing van artikel 4.6 mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief binnen 1 week nadat verkoper kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen. Deze bevoegdheid vervalt indien de afnemer niet binnen 1 week op de voorgeschreven wijze de overeenkomst ontbindt. Verkoper kan aan deze ontbinding haar werking ontnemen door de overeenkomst alsnog tegen de oorspronkelijke prijs gestand te doen.
 9. Indien er zich na sluiting van de overeenkomst omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de afnemer ten gevolge waarvan voor verkoper kosten zijn ontstaan, is de afnemer gehouden deze aan de verkoper te voldoen.

Artikel 5: leveringen risico

 1. Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zijn enkel indicatief en nimmer fataal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien en voor zover wel een schriftelijke fatale termijn wordt overeengekomen, en verkoper deze termijn niet haalt, raakt verkoper slechts in verzuim nadat afnemer haar schriftelijk in gebreke stelt, en in verband daarmee aan haar een na overleg met verkoper te bepalen redelijke termijn stelt, en verkoper die termijn ongebruikt laat verstrijken.
 2. De opgegeven leveringstijden en/of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk)omstandigheden en gaan uit van tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door verkoper bestelde materialen en/of onderdelen, bij gebreke waarvan de leveringstijden en/of opleveringsdata in overleg met afnemer met een door verkoper naar redelijkheid te bepalen termijn verlengd worden..
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt het transport / de verzending bij een orderwaarde van meer dan € 550,-- voor rekening van verkoper.  Indien het gaat om een orderwaarde lager dan € 550,-- zullen er door verkoper transport-, en verpakkingskosten bij afnemer in rekening worden gebracht. De feitelijke levering op het afleveradres dient voor risico van afnemer. Het afleveradres van de zaken moet naar het oordeel van de verkoper bereikbaar zijn met een vrachtwagen.
 4. De wijze van transport/verzending alsmede de wijze van het verpakken van de zaken wordt door verkoper bepaald.
 5. Verkoper is gerechtigd in delen te leveren. Verkoper zal in dat geval steeds per deellevering de leveringstijdstippen opgeven.
 6. Indien de afnemer acceptatie van de zaken weigert, komen de retourvracht, de opslagkosten en andere kosten voor rekening van de afnemer. Verkoper is niet gehouden zich voor opslag van deze zaken te verzekeren.
 7. Verkoper zal haar afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overschrijding van een termijn op de hoogte stellen.
 8. Behoudens tegenbewijs worden de zaken wat aantal, gewicht, soort en afmeting betreft geacht te zijn geleverd conform de gegevens op de verzenddocumenten. Afwijkingen en andere direct bij levering zichtbare gebreken dienen direct op het aan de transporteur af te geven ontvangst document te worden aangetekend en binnen twee werkdagen na de levering bij aangetekende brief aan verkoper te worden gemeld, bij gebreke waarvan op deze afwijkingen en gebreken geen beroep meer kan worden gedaan.
 9. Het risico van de te leveren goederen gaat op het moment van aflevering op afnemer over ongeacht wat tussen verkoper en afnemer omtrent kosten van vervoer en assuranties is overeengekomen.
 10. Afnemer is verplicht volledige medewerking te verlenen aan de levering en een spoedige lossing van de zaken uit het vervoermiddel te bewerkstelligen waarbij wachttijden vermeden dienen te worden.
 11. De afnemer van verkoper is verplicht de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking te verlenen, waaronder die tot afname van de gekochte zaak. Indien de afnemer van verkoper de inontvangstneming van de zaak weigert raakt hij op het moment van die weigering in crediteursverzuim en houdt verkoper de zaak voor rekening en risico van de afnemer onder zich. Verkoper behoeft de desbetreffende zaak niet te verzekeren en kan de kosten van stalling en dergelijke tegen de bij haar geldende tarieven in rekening brengen.

Artikel 6: betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de afnemer te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij verstrijken van welke termijn de afnemer van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is in verzuim is. Verrekening met vorderingen die de afnemer op verkoper stelt te hebben, is uitgesloten.
 2. Bij niet-betaling binnen de in artikel 6.1 bedoelde termijn is een contractuele rente verschuldigd, gelijk aan een rentepercentage van 1,5% per maand of de wettelijke rente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de in artikel 6.1 genoemde betalingstermijn.
 3. Bij niet-betaling binnen de in artikel 6.1 bedoelde termijn is de afnemer incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,--.
 4. Indien verkoper in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen naast de buitengerechtelijke incassokosten ook alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt (advocaatkosten en interne kosten daaronder begrepen) voor rekening van afnemer.
 5. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs indien de afnemer mededeelt dat de voldoening op een andere vordering ziet.
 6. De afnemer is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de zaak en om welke andere redenen dan ook de nakoming van haar betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.
 7. In geval van liquidatie, insolventie, aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van verkoper, uit welke hoofde dan ook bij de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 8. Te allen tijde heeft verkoper het recht van de afnemer zekerheid, in welke vorm dan ook, te verlangen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 7: opschorting

Verkoper is bevoegd haar prestatie (waaronder ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op te schorten indien de afnemer niet aan een of meer van haar verplichtingen voldoet dan wel indien verkoper kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de afnemer haar verplichting niet zal nakomen, behoudens afwijkende dwingend rechterlijke bepalingen. Voorts is verkoper in dat geval bevoegd de overeengekomen betalingscondities eenzijdig te wijzigen.

Artikel 8: garantie

 1. Verkoper verleent geen verdere of andere garantie op de door haar verkochte goederen dan de daarop door de fabrikant van de goederen verleende garantie.
 2. In geval zich gebreken voordoen in een zaak geldt in het geheel geen garantie indien deze gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling, misbruik, gebruik in strijd met de door verkoper gegeven voorschriften, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en/of normale onderhoudszorg of wanneer de zaak is gerepareerd of gewijzigd zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van verkoper dan wel indien sprake is van gebruik voor andere dan de normale doeleinden.
 3. Transportkosten die zijn gemaakt in het kader van het beroep op de garantie komen voor rekening van de afnemer
 4. Voor RetroFix LEDproducten geldt de garantietermijn genoemd in de separaat geleverde garantiecertificaten.
 5. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn eventuele (installatie)kosten die gemoeid gaan met het verwijderen en / of vervangen van de al dan niet defecte RetroFix LEDproducten en/of het installeren van de nieuwe LED producten te allen tijde voor rekening van afnemer.

Artikel 9: reclamaties

 1. Afnemer is gehouden de zaak, zodra dit door haar is ontvangen, te keuren en vast te stellen of de zaak deugdelijk en conform het bepaalde in de overeenkomst is dan wel de werkzaamheden in overeenstemming met het bepaalde in de overeenkomst zijn uitgevoerd.
 2. Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van de door verkoper geleverde zaken als ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden evenals ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de zaken respectievelijk na het verrichten van de werkzaamheden respectievelijk na ontvangst van de factuur schriftelijk bij verkoper te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft. Zaken afgehaald bij het magazijn van verkoper dienen door de afnemer bij in ontvangst name te worden geïnspecteerd op uiterlijke gebreken, manco's en dergelijke en deze dienen onverwijld aan verkoper te worden medegedeeld.
 3. Indien de in artikel 8 omschreven toepasselijke garantie gegrond wordt bevonden, zal de verkoper afnemer behulpzaam zijn bij het inroepen van rechten van afnemer jegens de fabrikant.
 4. Retourzending van verkochte zaken aan verkoper, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring, vergezeld van verzend- of andere instructies, van verkoper.
  Geringe of in de branche gebruikelijke afwijking en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking, alsmede verschillen in de uitvoering van de werkzaamheden, kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.
 5. Reclamaties met betrekking tot een bepaalde zaak of met betrekking tot bepaalde werkzaamheden laten de verplichtingen van de afnemer met betrekking tot andere zaken, onderdelen en/of werkzaamheden van de overeenkomst onverlet.
 6. Reclames schorten betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 10: eigendomsvoorbehoud, pand en retentie

 1. Door verkoper afgeleverde en/of te leveren zaken blijven eigendom van verkoper totdat de afnemer krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst, aan verkoper heeft voldaan.
 2. Het is de afnemer niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden, te verpanden dan wel aan een derde enig ander recht daarop te verlenen.
 3. De afnemer is gehouden onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren.
 4. Indien de afnemer met de nakoming van haar betalingsverplichting jegens verkoper tekortschiet of indien verkoper goede grond heeft te vrezen dat de afnemer in haar verplichtingen tekort zal schieten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.
 5. Verkoper is niet gehouden tot enige vrijwaring van de afnemer voor aansprakelijkheid als houdster van de zaak.
 6. De afnemer vrijwaart verkoper voor aanspraken die derden op verkoper heeft en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.
 7. In het geval verkoper haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan verkoperen door verkoperaan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoperzich bevinden en die zaken terug te nemen.
 8. Tussen verkoper en afnemer geldt dat ten behoeve van verkoper op roerende ‑ niet register ‑ zaken ‑ die verkopervan afnemer onder zich verkrijgt ‑ een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van de vorderingen die verkoper op afnemer, uit welke hoofde ook, heeft of zal verkrijgen. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteit tot stand op het moment dat verkoper de betreffende zaak onder zich krijgt.
 9. Verkoper  heeft het recht om een haar toekomend retentierecht ook uit te oefenen voor de betaling van al hetgeen afnemer aan haar uit welken hoofde dan ook verschuldigd is.

Artikel 11: overmacht

 1. In geval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, is zowel verkoper als de afnemer bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat dit de afnemer enige aanspraak op schadevergoeding geeft, behoudens voor zover verkoper ten gevolge van deze ontbinding een voordeel zou genieten, dat verkoper bij behoorlijke nakoming van de overeenkomst niet zou hebben gehad.
 2. Onder overmacht aan de zijde van verkoper is mede begrepen elke omstandigheid die buiten toedoen van verkoper is ontstaan waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval: verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport, extreem ziekteverzuim van het personeel, acties/maatregelen bij de douane, internet/computer storingen, brand, ernstige storingen in het bedrijf van verkoper of bij leveranciers van verkoper.

Artikel 12: aansprakelijkheid

 1. Onverminderd artikel (8) van deze algemene voorwaarden is verkoper nimmer aansprakelijk voor directe en indirecte schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.
 2. In geval verkoper in tegenstelling tot artikel 12.1 aansprakelijk is voor enige schade, is de aansprakelijkheid van verkoper steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade/indirecte schade, waaronder begrepen derving van inkomsten.
 3. In geval verkoper in tegenstelling tot het bepaalde in artikel 12.1 aansprakelijk mocht zijn voor schade is de aansprakelijkheid van verkoper voorts beperkt tot de prijs waarvoor de afnemer de zaak die schade heeft veroorzaakt heeft gekocht, dan wel tot het bedrag dat door de afnemer voor de overeenkomst is betaald.
 4. In geval een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak het bepaalde in sub 14.3 als onredelijk bezwarend aanmerkt, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot die schade en maximaal tot die bedragen waartegen verkoper verzekerd is en tot welk bedrag de verzekeraar ook daadwerkelijk uitkeert, dan wel redelijkerwijs, gelet op het in de branche geldende gebruik, verzekerd zou zijn geweest.

Artikel 13: vrijwaring

De afnemer vrijwaart verkoper voor iedere schade die wordt geleden door een derde ten gevolge van het gebruik van producten die door verkoper aan de afnemer zijn geleverd.

Artikel 14: ontbinding

 1. Indien de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommaties met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige betalingsverplichting, voortvloeiende uit enige met de verkoper gesloten overeenkomst, alsmede in geval van surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling of liquidatie van de onderneming van de afnemer, is verkoper gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De afnemer is aansprakelijk voor de door verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit rente, winst derving en transportkosten.

Artikel 15: geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
  De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen die verkoper doet en overeenkomsten die verkoper sluit, hoe ook genaamd, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, onverminderd het recht van de verkoper om haar afnemer in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechterlijke instantie, een en ander onverminderd het recht op hoger beroep en cassatie.